Проектът цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, между училищно, общинско и областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и ангажиране на родителите в училищния живот на техните деца.

Основни дейности по проекта са:

–    Сформиране на мобилен екип за училищна подкрепа, който ще включва психолози, логопед и експерт училищно развитие.  Мобилният екип ще провежда срещи във всички училища, включени в проекта.  В допълнение, ще бъдат създадени или активизирани и други подкрепящи структури – Ученически парламент и Родителски клуб към всяко училище. Заедно с екипа на проекта те ще предоставят необходимата комплексна подкрепа на учителите и ръководствата на училищата. Проектът предвижда и целенасочени дейности за създаването на необходимите предпоставки за продължаване и устойчивост на модела, както и за прилагането му в нови училища.

–    Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, които развиват културната идентичност на учениците от малцинствата и мнозинството и водят до формиране на толерантност и взаимопомощ между учениците от различните етноси:

1.  СИП „Фолклор на етносите”: ще бъдат формирани минимум 2 групи във всяко училище: по една в начален и прогимназиален етап. Те ще включват ученици от всички етноси в училището. Часовете ще се водят от преподаватели в съответното училище. За нуждите на учебния процес ще бъдат закупени учебни помагала, ученически тетрадки и интерактивни дискове по ромски фолклор. Учебният процес ще включва както часове, така и провеждането на изследователска дейност извън училище, организирането на тържества, участие на родители в някои от часовете;

2. Интеркултурни елементи в заниманията по интереси и извънкласните дейности: за да могат учениците да възприемат интеркултурното многообразие чрез всички елементи от целодневната организация на учебния процес;

3.  Цикъл от събития „Календар на етносите”: ще обедини календарни и други празници като: Васильовден, Гергьовден, Великден, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, Международния ден на ромите 8 април, Денят на толерантността 16 ноември и др. По повод на тези празници ще бъдат организирани тържества, концерти, състезания, викторини и други събития. Част от тях ще се реализират на ниво училище, други ще обединят групи от 3 училища, а по повод 8 април ще се съберат представители на всички проектни училища. Календарът на етносите ще бъде организиран и през двете учебни години;

4. Участие в Детския ромски фестивал „Отворено сърце” във В. Търново: фестивалът се утвърди като детска сцена на толерантността от 2002 г. Провежда се в началото на м. юни и събира стотици ученици. Проектът ще подкрепи участието на представителна група от всяко проектно училище. Участието във фестивала ще се превърне в стимул за редовна посещаемост и отговорно отношение към учебния процес.

–    Обмен на опит, обменни визити и съвместни дейности между училищата;

–  Дейности за активизиране и овластяване на родителите чрез създаване на Родителски клубове в училищата, събиране на база данни по метода „от врата на врата“ за семейната среда, провеждане на родителски лектории и индивидуална работа.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА