Просветното дело в село Самоводене

            Началото на просветното дело в с.Самоводене е поставено още през ХІХ век. Съседните на селото исторически манастири „Св.Троица“ и „Св.Преображение“, през епохата на Възраждането се превръщат в ярки светилища на българския дух и важни просветни огнища. В манастира „Св. Троица“ отец Зотик привлича хора от съседните селища. Там се обучават първите подготвени монаси, свещеници, учители, които започват да сеят пробуда в целия Търновски край.            През 1823 година, в една от стаите на метоха на манастира „Св.Троица“, е открито първото килийно училище в с.Самоводене. Пръв учител в него е Петко Тананеев, родом от с. Самоводене.            През 1844 година възрожденецът Петко Филков построява със собствени средства стаичка до църквата, наречена „Килията“, в която се обучават децата на селото. Броят на желаещите непрекъснато се увеличава. Това налага построяването на нова по-голяма и съвременна сграда.            Годината е 1851. Идеята за построяване на училище е подета от учителя Парашкева Филков, подкрепян от кмета на селото Иван Стоянов Пангелов и двама свещеници – Панайот и Димитър. Сумата е събрана от волни пожертвования, а населението участва с доброволен труд. Първото светско училище в селото, носещо името „Цар Симеон“, е построено в двора на църквата „Св.Ирина“.            В новото училище броят на децата непрекъснато се увеличава и достига 140 – 150 ученика. Занятията се провеждат по предварителна програма. Учениците се разделят на отделения, въвежда се изучаването на различни учебни предмети.            Продължава да нараства броят на децата. През 1892 година, с бюджетни средства на държавата и общината, е построена нова училищна сграда – училище „Отец Паисий“. Учениците от селото, вече около 250, са разпределени да учат и в двете учебни заведения.            През 1939/1940 година е построена трета учебна сграда – прогимназията „Св. Иван Рилски“, преименувана в по-късен период в „Христо Смирненски“. В нея се обучават 300 деца.            Всяка учебна сграда се появява във време на необходимост: непрекъснато увеличаващ се брой на децата в селото и нужда от по-съвременна база за подготовка на високообразовани хора.            Единствената действаща учебна сграда днес в с.Самоводене е ОУ „Христо Смирненски“. Училището е общинско, средищно, с район за обучението на децата от с. Хотница, с. Русаля и с. Самоводене.            Дало своя принос за възпитание на нацията, будило и възпитавало поколения българи, училището продължава и днес своето просветно дело.