Резултат с изображение за иновативно училищеЦелта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Целта на българската мрежа на иновативните училища е успешната интеграция на различните елементи за иновация.
Характеристики на иновативното училище

  1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Обучението е адаптирано, всеобхватно, мотивиращо и съобразено със ЗПУО и държавните образователни стандарти. Въвеждат се високи стандарти на обучение в класната стая. Учениците са ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност и развиват умения за критично мислене. Всички иновации следва да имат за цел повишаване на качеството на образованието.
  2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по?успешно с предизвикателствата пред себе си.
  3. Иновативно управление и организация на учебния процес. Директорите прилагат ефективни управленски модели и осигуряват професионалното израстване на педагогическите специалисти, осигурявайки и развивайки учебно-възпитателна и социално-емоционална среда, която насърчава ученическото развитие. Целта е да се създаде училищна среда, в която училищен персонал, родители и ученици се ценят един друг и допринасят за изграждане на атмосфера на уважение към личността, толерантност, емпатия и перспектива,
  4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество Учителите работят професионално за успеха и подобряването на учебния процес в класните стаи и училището. Те имат възможност за професионално развитие в една среда на непрекъснато усъвършенстване, учене през целия живот и зачитане на качествата на другия.

От началото на учебната 2021/2022 година ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене е в списъка на иновативни училища. Одобрената иновация е за период от 2 години. В учебния план на учениците от 2.-3. клас се въвежда факултативен учебен час– „Окрилени за растеж”. 

Проектът е насочен към най-малките ученици, защото сме убедени, че това е периодът на формиране на нагласите на личността към възприемане на света и осъзнаване на собствените качества и значимост. Целта на заниманията е да вдъхнови децата да мислят за начините, по които могат да направят промяна в себе си, у дома или в общността си. Нашата роля е да им помогнем да открият тези прекрасни възможности. През двете години в Проекта са включени учениците от втори и трети клас, с които ще продължим работата и през следващата учебна година. Възрастов диапазон – 8-10 години.


Кратко представяне на Иновацията

Открит урок на тема: „Вярвай в себе си“

Урок на тема пролетни празници